Въздействия на нашите продукти върху обществото и околната среда

Въздействия на нашите продукти върху обществото и околната среда

Green Impact Index

Въздействия на нашите продукти върху обществото и околната среда

Инструмент за измерване на еко-социалния дизайн на козметичните продукти.Инструмент за измерване на еко-социалния дизайн на козметичните продукти. Методът, разработен от Пиер Фабр и оценен от независим орган AFNOR Certification, се основава на оценка на 20 екологични и обществени критерия, като биоразградимост и натуралност на формулата, въглероден отпечатък, потребление на вода или Корпоративна Социална Отговрност (CSR). След това тази оценка се преобразува в буква от А до D, която обобщава въздействието на продукта върху околната среда и обществото.

Инструмент, който позволява на потребителите да консумират по-отговорно и прозрачно

 

Основана от фармацевт-хуманист и страстен ботаник, посветен на производството на продукти си в Окситания. Pierre Fabre Group, към която принадлежи марката Eau Thermale Avène е бранд ангажиран от самото си създаване със защитата на биоразнообразието и респект към хората. А днес отиваме по-далеч.


Трябваше да ускорим борбата срещу глобалното затопляне, рисковете за здравето, изключването във всичките му форми и нарастващото недоверие на потребителите и пациентите. Бяхме убедени, че няма да успеем да се справим с всички тези предизвикателства, ако работим поотделно. Ето защо Pierre Fabre Group разработи инструмент за информация и оценка на социално и екологично въздействие на козметичните продукти върху околната среда и обществото. 


Инструмент, който има за цел да бъде надежден, прозрачен и полезен, за да ни помогне да разработваме продукти, които са по-щадящи за планетата, и да позволи на всеки да избира своите продукти с пълно познаване на фактите.
 

GMPF_GREEN-IMPACT-INDEX_GLOBAL

Метод за оценка

За да бъде оценката на екосоциалния дизайн цялостна и достоверна, изработването на скала за оценяване на екологичността е сложна задача. Главното предизвикателство беше да се направи лесна за разбиране и употреба за всеки. По този начин всеки продукт се асоциира с буква от А до D, показваща екологичната му оценка.

Оценката на всеки продукт е придобита чрез  оценка на 14  критерия за екологично въздействие и 6критерия за социално въздействие. Екологичния резултат   представлява 2/3 открайната оценка, докато социалния резултат представлява оставащата – 1/3 от финалната оценка. Общата оценка се базира върху максимум от 15 точки и се пресмята наново според максимална оценка 20 за да се установи Green Impact Index на продукта. 

av_r_d_products_16-9_hdrvb
ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

(от 60, преобразувани в резултат от 4)
/4
Екодизайн на опаковката

/5 Тежест/обем 
/10 Материал на опаковката 
/15 Степен на рециклиране
/10 Въздействие върху парниковите емисии
/10 Консумация на вода
/5 Замърсяване на въздуха
/5 Еутрофикация на водните басейни

(от 5 преобразувани в резултат от 3)
/3
Екодизайн на опаковката

/2 Биоразградимост за 28 дни (+0,5 бонус точки, при биоразградимост за 10 дни)
/2 Натуралност
/1 Брой на съставките

/2
Еко въздействие на производството

/0.5 рганично отгледани растения или без използване на химия
/0.5 Активна съставка добита без химични разтворители и част от кръгова икономика
/1 Устоичиво сертифицирано производство

/1
Еко въздействие на транспорта

/1 Географски произход на суровините
СОЦИАЛНА ОЦЕНКА

/5
Насърчава местното производство, официални сертификати и социалните ангажименти

/2 Органично сертифициран продукт (Cosmos, AB)
/1 Продукт, произведен във Франция
/2 Поне един социален ангажимент поощряващ биоразнообразието, образованието, пациентските организации или се бори със социална нестабилност. 
+1 бонус точка, ако продуктът (и/или) :
• съдържа поне една суровина от справедлива търговия
• е с произход Франция
• Е регистриран във Vegan Society
Общ резултат от 20 точки     
Оценката се преобразува в A, B, C, D на следния принцип: A > 15, 15 ≥ B ≥ 10, 10 > C ≥ 5, 5 > D ≥ 0   

 

 

NOTE ENVIRONNEMENTALE

(sur 60 ramenée à 4)
/4
Ecoconcevoir l'emballage

/5 Rapport poids / Volume 

/10 Intégration de matériaux recyclés ou certifiés FSC PEFC 

/15 Recyclabilité

/10 Contribution à l'effet de serre 

/10 Consommation d'eau

/5 Acidification de l'air

/5 Eutrophisation de l'eau

(sur 5 ramenée à 3)
/3
Ecoconcevoir l'emballage

/2 Biodégradabilité sous 28 jours (+0,5 point bonus si biodégradable sous 10 jours)

/2 Naturalité 

/1 Nombre d'ingrédients ≤ 15 ou formulation en Cosmétique Stérile

/2
Diminuer l'impact de la fabrication

/0.5 Plante(s) cultivée(s) en bio ou sans traitement chimique

/0.5 Actif extrait sans solvant chimique ou en économie circulaire

/1 Site de fabrication certifié pour l'environnement ISO 14001 ou ECOVADIS

/1
Diminuer l'impact du transport 

/1 Origine géographique des matières premières

NOTE SOCIETALE

/5
Encourager le Made in France, les certifications officielles et les programmes d'engagement sociétal  

/2 Produit certifié bio (Cosmos, AB, ...)

/1 Produit fabriqué en France

/2 Au moins un engagement sociétal en faveur de la biodiversité, de l'éducation thérapeutique, d'associations de patients ou de lutte contre les précarités

+1 point bonus si le produit (et/ou) :
• contient au moins une matière première issue du commerce équitable
• est certifié Origine France Garantie
• est enregistré auprès de la Vegan Society

Note globale de 20 pts 
Une note traduite en A, B, C, D selon le principe suivant : A > 15, 15 ≥ B ≥ 10, 10 > C ≥ 5, 5 > D ≥ 0

 

 

Метод за измерване, валидиран и гарантиран от AFNOR Certification
 

За създаването на този инструмент за измерване на екологичното и социално въздействие, ни бяха необходими 12 години усилия и повече от 3000 анализа на жизнения цикъл на продукти и опаковки. Устойчивостта и надежността на нашия метод за измерване бяха оценени от AFNOR Certification. В края на своя одит независимата организация заключи, че системата е стабилна и надеждна: рейтинговата система, събирането и консолидирането на изходни данни, използваните технически и човешки ресурси и подходът за непрекъснато подобряване на индекса за екологично въздействие.

Обратно към началото