av_instit-hydrotherapy-center-hotel-hdrvb 1920x477

Отговорност Информираност и устойчивост
в сърцето на Avène-les-Bains

Отчитайки жизненоважната роля на природата, нейната мощ и същевременно уязвимост, както и социалната ни отговорност, ние разработваме много действия в района на речния басейн. Поради това всяка от структурите на термалния център се ангажира с отговорни методи на управление и се стреми да постигне напредък в подобряването на своя принос към предизвикателствата на устойчивото развитие. 

Природните пространства

 • Устойчивото управление и мониторингът на здравословното състояние на горите се осигуряват от ONF (Национална служба по горите) и CNPF (Национален център за горски имоти)3
 • Паркът, одобрен като убежище от Лигата за защита на птиците (LPO), понастоящем е дом на 63 вида птици - с осем повече, отколкото преди три години4.
 • Паркът е признат за потенциално убежище на видрите, което е знак за качеството на водата 4.

Данни:

3 - Националната служба по горите (Office Nationale des Forêts) отговаря за управлението на държавните гори в импувиума (с изключение на термалните паркове), а Националният център за горски имоти (Centre National de la Propriété Forestière) отговаря за частните гори 

4 - Според резултатите за 2019 година на Лигата за защита на птиците (Ligue de Protection des Oiseaux).

 

Avène-les-Bains

 • 86% от придобивките, направени на термалния обект, са направени в местни компании във Франция, а почти 50% от тези придобивкиса направени в региона Окситани1.
 • Земеделските стопанства на импувиума Avène се съпровождат от процес на непрекъснато подобряване на практиките си чрез селскостопанска диагностика.

 

 • Заводът за производство Avène е най-големият работодател в общината Гранд Орб и десетият в област Ерол2.
 • 80% от служителите на термалния обект (завод за производство, термални бани и хотел) живеят в радиус от 30 км около Avène-les-Bains (триъгълника Бедарьо, Лодев и Сей).

Източници и данни:

1- Данни за 2019 година – годишен доход на обекти в Avène: завод за производство, термални бани и хотел

2- Данни за 2019 година от Търговската камара на Окситани

av_instit-thermal-park2-drone-hdrvb
av_instit-water-research-center-hdrvb-475x475

Центърът за изследване на водата

 • Центърът за изследване на водата извършва средно 40 000 проверки годишно, за да гарантира качеството на Термалната вода Avène.
 • Контролът е гарантиран с акредитация по ISO 170255.
 • Обучаваме нашите гости за управлението на водните ресурси на .

Данни:

5- Проверките, извършвани от Центъра за изследване на водата, са гарантирано достоверни и безпристрастни. Тази акредитация, присъдена от COFRAC за дейностите по вземане на проби, физикохимични и микробиологични анализи, поставя Центъра за изследване на водата на същото ниво на съвършенство като институциите, отговарящи за санитарния контрол на питейната вода.

 

Хидротерапевтичният център Avène

 • Хидротерапетвтичният център Avène е първият дерматологичен хидротерапевтичен спа център, който през 2010 година получи сертификат AQUACERT HACCP Thermalisme®6
 • Единственият френски хидротерапевтичен център, в който водата от термалните извори се контролира от Център за изследване на водата.
 • Всеки ден в хидротерапевтичния център Avène се лекуват повече от 300 пациенти.

Данни:

6- Сертифицира здравната безопасност на Термалната вода и нейното използване в контекста на термалните процедури, предоставяни на гостите на СПА центъра (хигиена на СПА центъра, спазване на стандартите и протоколите, микробиологичен мониторинг на термалната вода, медицински мониторинг на гостите на СПА центъра).

 

 

Завод за производство

 • От 2017 година производственият завод на Avène е сертифициран по ISO 14001 за управление на околната среда.
 • 100% от потреблението на енергия идва от възобновяеми източници на енергия, без преки емисии на CO2².

 

 • От 2012 година потреблението на вода в града е намаляло наполовина⁸.
 • Сградата, в която се намира последният етап от линията за производство на аерозоли, е построена с помощта на експериментален подход за индустриални сгради NF Haute Qualité EnvironnementaleTM (високо качество на околната среда)⁹.

Данни:

8 - Фабрика и Хидротерапевтичен център спрямо 2019 година

9 - Сертифицирани от Certivéa, акредитиран орган на COFRAC - експерименталният подход HQE™ е доброволен процес за строителство на промишлени сгради. Той отразява баланса между зачитането на околната среда, качеството на живот и икономическите показатели чрез глобален подход и свидетелства за това, че сградата е на по-високо ниво от действащите разпоредби. Използва се за контролиране на въздействието върху външната среда чрез екостроителство (хармонична връзка на сградите с непосредствената им среда, интегриран избор на строителни процеси и продукти, място с ниско ниво на замърсяване и т.н.) и чрез екоуправление (управление на енергията, водата, отпадъците от дейността, поддръжка и поддържане и т.н.)

Хотелът

 • Дизайнът на хотела е биоклиматичен, а част от битовата гореща вода се произвежда с помощта на слънчеви панели, монтирани на покрива.
 • 80% от пресните продукти, сервирани в хотела, са произведени в радиус от по-малко от 100 км7.
 • 82% от отпадъците се използват повторно или се рециклират7.

Данни:

7- Данни за 2019 година

 

 

Обратно към началото