• 1/1
16/04/2019 - БЛОГ

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ИГРАТА “ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ С EAU THERMALE AVÈNE”

1. Организатор на Играта
1.1. Играта се организира и провежда от "Пиер Фабр Дермо-Kозметик България" ЕООД, адрес на управление: гр.София, Бул."България" 49, ет.6 (“Организатор”). 1.2. С участието си в тази игра, участникът заявява че е запознат с Официалните правила и се съгласява да спазва тези правила, както и промените към тях приети по реда на т.1.4. от Официалните правила.1.3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта на сайта на Avène Bulgaria: https://www.eau-thermale-avene.bg/ 1.4. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварително им публикуване.
2. Мотиви за провеждане на играта
Играта се организира с цел реклама и популяризиране на продуктите с търговски марки Eau Thermale Avène.
3. Период и територия на провеждане на играта
3.1. „Играта” започва на 10.05.2019 г. и ще продължи до 31.05.2019 г. включително.
3.2. „Играта” се организира и провежда на територията на Република България.
4. Право на участие
4.1. Играта е достъпна за участие на всяко физическо лице над 18 години, с местоживеене в България, което има валидна лична регистрация в сайта на Eau Thermale Avène: https://www.eau-thermale-avene.bg/    
4.2. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.
4.3. В Играта нямат право да участват служители на "Пиер Фабр Дермо-Козметик България" ЕООД и рекламните агенции, свързани с организирането и провеждането на Играта, както и членовете на техните семейства.
5. Условия за участие и провеждане на Играта
5.1. В периода на провеждане на играта, посочен в т. 3.1., всяко лице, отговарящо на условията в т. 4.1., всеки потребител оставил коментар в сайта на Avène https://www.eau-thermale-avene.bg/ до 31.05.2019 г. Коментарът трябва да бъде поставен под любимия на потребителя Avène продукт. За да остави коментар, потребиелят трябва има регистрация в сайта.
6. Описание на предметните награди
6.1 1 брой надуваемо легло брандирано с логото на Avène и комплект СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН КРЕМ B-PROTECT SPF 50+ и СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ФЛУИД СПОРТ SPF 50+.
30 малки награди под формата на несесер + 50 мл. Термална вода Avène и тестери.
7. Процедура по теглене на печеливши участници и получаване на наградите
7.1. Право на участие в разпределението на наградите имат само регистрирани по реда на т. 4 от Официалните правила участници.
7.2. В случай че спечелилият участник е лице под 18 год. възраст, наградата се връчва на законният му представител (родител, попечител/настойник).
7.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.
7.4. Печелившите ще бъдат уведомени по мейл, с който са регистрирани в сайта на Avene в рамките на 10 дни след изтеглянето им.
7.5. Тегленето ще се извърши чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, определящ печеливши на случаен принцип измежду всички участници, отговарящи на условията, посочени в т. 4.
7.6. Обявените печеливши участници трябва да се свържат с Организатора посредством имейл, с който са участвали в играта. Съобщението трябва да включва актуален адрес и телефон за предоставяне на наградата.
8. Получаване на наградата и данъчни импликации
8.1. Наградата се изпраща по куриер за сметка на Организатора до посочен от печелившия участник адрес.
8.2. Организаторът на Играта не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неистински данни, имена, некореспондиращ, непълен или неточен електронен адрес за комуникация и/или адрес за получаване на предметната награда.
8.3. Организаторът не носи отговорност за изпълнение на изискванията на българското данъчно законодателство във връзка с раздаваните в хода на кампаниите награди. Спечелилите участници носят лична отговорност за деклариране на спечелените от тях награди и съответното заплащане на данък, в случай че такъв е дължим съгласно българското законодателство.
9. Защита на личните данни
9.1. "Пиер Фабр Дермо-Kозметик България" ЕООД, ЕИК 175354302 събира вашите лични данни чрез настоящата игра с цел да управлява участието ви в играта „Вашият най-мил коледен спомен с вашето дете“, към която се присъединявате след като приемете настоящите условия за участие, и с цел да ви предостави промоционална информация по електронната поща, свързана с продуктите на "Пиер Фабр Дермо-Kозметик България". "Пиер Фабр Дермо-Kозметик България" ЕООД има длъжностно лице по защита на данните, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Можете да се свържете с него на имейл: dpobg@pierre-fabre.com.9.2. Организаторът може да направи публична информацията относно имената на печелившите в настоящата Игра, като ги публикува на Фейсбук страницата си, и/или в други електронни медии.
9.3. Личните данни, които са предоставени от вас във връзка с участието ви в играта, могат да бъдат предоставени на следните категории трети лица: куриерски компании, с цел предоставяне на награди и партньорска агенция, с цел реклама и популяризиране на продуктите с търговска марка A-Derma по имейл.9.4. Можете да упражните правото си на достъп, несъгласие, поправка, заличаване или ограничаване на Вашите лични данни, право на възражение и автоматизирано вземане на индивидуални решения, както и правото си да поискате преносимост на тези данни или да предоставите указания какво да се прави с тях след смъртта Ви, като се свържете с нас на: dpobg@pierre-fabre.com. Допълнителна информация относно обработката на лични данни можете да намерите в нашата Политика за поверителност към сайта https://www.eau-thermale-avene.bg/. Освен гореописаните права, имате право да подадете и жалба до съответния надзорен орган, който за Република България е Комисията за защита на лични данни (www.cpdp.bg). Ако вашите лични данни се пренасят извън ЕИО (Европейската икономическа общност) към други фирми от групата Pierre Fabre или към доставчици на услуги, ние ще предприемем мерки да ви уверим, че за вашите лични данни е осигурено същото ниво на защита, както ако са останали в рамките на ЕИО, включително сключвайки договори за пренос на данни на основата на Общите договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, актуализирани или редактирани, или използвайки програми за сертифициране като Privacy Shield UE за пренос към Съединените щати, или други механизми за пренос като например решения за адекватно ниво за защита, задължителни фирмени правила или договори, одобрени от органите за защита на личните данни на ЕС. Можем да упълномощаваме трети страни - доставчици на услуги (които ще действат в съответствие с нашите указания) да ни помагат да ви предоставим информация, продукти или услуги, да направляват или управляват нашите дейности или да управляват и подобряват нашия Интернет сайт. В такъв случай за тези трети страни може да е необходимо да получат достъп до вашите лични данни. Отношенията ни с тези трети страни- доставчици на услуги ще бъдат регулирани съгласно изискванията на чл. 28 от ОРЗД към договорите между администратори и обработващи.Не се прилага автоматизирано вземане на решения по отношение на предоставените от Вас лични данни.Организаторът на играта поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 (ЕС) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с Играта. С регистрирането на участието си в Играта ще се счита, че спечелилият дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат използвани за цели, свързани с Играта. Базата данни за всички участници ще бъде обработвана при спазване на изискванията на ЗЗЛД и Регламент 2016/679 (ЕС) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).Личните Ви данни ще бъдат съхранявани за срока на провеждане на играта, както и за срок от три години, считано от датата на последното ни взаимодействие. Ако поискате тези данни да бъдат изтрити по-рано, участието Ви в играта може да бъде преустановено.
10. Спорове
10.1. В случай на спорове относно валидността на някоя регистрация, решението на Организатора е окончателно.
10.2. С участието си в тази Игра участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия в настоящите правила.
10.3. Евентуалните спорове възникнали между Организатора и участниците в Играта ще се решават чрез преговори, а в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

Изпрати по е-мейл

Всяка кожа има специфични нужди,
открийте Вашия ритуал за грижа Eau Thermale Avène.

Започнете сега
  • Препоръчани продукти, за състоянието на Вашата кожа
  • Достъп до Вашите предпочитани продукти и коментари
  • Регистрирайте Вашите покупки, за да възнаградим Вашата лоялност
Регистрирайте се сега

Протичащо търсене

Нужно е вписване

Трябва да се впишете във Вашия Avène профил, за да запазите информацията.


Впишете се или създайте профил

Направете коментар

Моята регистрация

-Ден
-Месец
-Година

Всички марки на групата Pierre Fabre:

*Задължителни полета

Благодарим Ви за споделеното мнение!

Вашият коментар е в процес на одобрение от администраторите и ще бъде публикуван веднага след одобрение.